fbpx

  Sazinies ar mums

  Noteikumi

  SIA „JKR systems” Tehniskā nodrošinājuma NOMAS NOTEIKUMI

  Šie noteikumi nosaka kārtību kādā SIA „JKR systems” iznomā aparatūru, tehniku un citus priekšmetus juridiskām personām un privātpersonām. Ar šiem noteikumiem tiek iepazīstināts katrs nomnieks pirms līguma saistību parakstīšanas un nomas priekšmetu saņemšanas un tie ir saistoši nomniekam no Nomas līguma parakstīšanas brīža. Pēc noklusējuma nomas maksa tiek aprēķināta par 24 st. (no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:00 nākamajā dienā).

   

  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1. Līgumā lietotie termini un skaidrojumi

  1.1.     Iznomātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JKR systems”.

  1.2.     Nomnieks ir juridiska vai fiziska persona, kas šī līguma Speciālajos noteikumos ir norādīta ailē „Nomnieks/ maksātājs”. Ja juridiskās personas pārstāvim, kas parakstījis nomas līgumu, nav bijušas tiesības noslēgt šādu līgumu, viņš uzņemas visas no nomas līguma izrietošās saistības kā fiziska persona.

  1.3.     Tehnika ir Iznomātāja īpašumā esošs priekšmetu kopums, kas šī līguma Speciālajos noteikumos ir norādīta ailē „Iznomātā tehnika”.

  1.4.     Līgums ir šis nomas līgums, kas sastāv no Speciālajiem noteikumiem un Vispārīgajiem noteikumiem, ar visiem tā turpmākajiem Līguma grozījumiem un papildinājumiem. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši Iznomātājs un Nomnieks.

   

  1. Līguma priekšmets

  2.1.     Iznomātājs uz laiku nodod, bet Nomnieks pieņem lietošanā par atlīdzību (nomā) saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem , tehniku, kuru  nomas periodā Nomnieks ir tiesīgs lietot atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.

  2.2.     Tehnikas nodošana un pieņemšana dabā notiek vienlaikus ar Līguma noslēgšanu. Pie Tehnikas nodošanas Nomniekam Puses aizpilda šā līguma Speciālajos noteikumos aili „Tehnikas stāvoklis pie izsniegšanas”, . Ja tehnikas stāvoklis pie atgriešanas atšķiras no Speciālo noteikumu ailē „Tehnikas stāvoklis pie izsniegšanas” norādītā, kā arī ja protokola noformēšanu pieprasa Nomnieks, tiek noformēts atsevišķs protokols. Jebkādām atkāpēm, kā arī uz nodošanas brīdi esošiem defektiem jābūt rakstiski  fiksētiem Tehnikas izsniegšanas laikā. Nomnieks nevar atsaukties uz tādiem iepriekšējiem defektiem, kurus bija iespējams vizuāli pamanīt, bet kas pie Tehnikas izsniegšanas nav fiksēti. Ja tiek noformēts atsevišķs Automašīnas apskates protokols, tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu no tā parakstīšanas brīža. Ja Nomnieks atsakās parakstīt protokolu, to paraksta tikai Iznomātāja pārstāvis.

  2.3.     Tehnikas nodošanas un pieņemšanas adreses un laiki norādīti Speciālajos noteikumos ailēs „Izsniegšanas vieta” un „Atgriešanas vieta”. Minimālais nomas periods, par kuru tiek aprēķināta pilna vienas dienas nomas maksa, ir 24 h (divdesmit četras stundas).

  2.4.  Iznomātājs Tehnikas nodošanas un pieņemšanas laikā ir tiesīgs fiksēt Tehnikas stāvokli, tajā skaitā, uzņemt fotogrāfijas un izdarīt videoierakstus, šādi dati var kalpot par pierādījumiem strīdus situācijās.

   

  1. Nomas maksa un citi maksājumi

  3.1.     Nomnieks par nomas periodu maksā nomas maksu  un citiem izvēlētajiem papildus pakalpojumiem, kas norādīta Speciālo noteikumu ailē „Nomas maksa un maksa par papildus pakalpojumiem”.

  3.2      Nomniekam jāiemaksā drošības nauda Līguma noslēgšanas brīdī 50% apmērā no nomas priekšmetu vērtības EUR. Drošības naudas summa tiek norādīta šī līguma Speciālajos noteikumos ailē “Drošības nauda”. Iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta tad, kad Iznomātājs ir saņēmis atpakaļ no Nomnieka tehniskā un vizuālā kārtībā esošu Tehniku vai pēc visu no Līguma izrietošo saistību izpildes. Ja Nomniekam ir jāmaksā precizētā nomas maksas starpība, kā arī jāveic citu izdevumu samaksa un/ vai zaudējumu atlīdzināšana saskaņā ar noslēgto Līgumu, Iznomātājs minētajiem mērķiem nepieciešamajā apjomā ir tiesīgs izlietot Nomnieka iemaksāto drošības naudu, bet pārējā drošības naudas daļa (ja tāda ir) tiek atmaksāta Nomniekam. Drošības nauda neierobežo Nomnieka atbildību, un Iznomātājs var prasīt no Nomnieka visu izdevumu un zaudējumu atlīdzināšanu, kurus tas uzņēmies segt saskaņā ar šo Līgumu vai kurus viņam jāsedz atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

  3.2.     Nomas maksu sāk aprēķināt dienā, kad Iznomātājs nodod Tehniku Nomniekam (pirmā nomas diena), un tā tiek aprēķināta līdz laikam, kad Iznomātājs ir saņēmis atpakaļ no Nomnieka tehniskā un vizuālā kārtībā esošu Tehniku (pēdējā nomas diena). Nomas maksa tiek aprēķināta neatkarīgi no tā, vai Nomnieks nomas periodā faktiski izmanto Tehniku vai nē. Ja Tehnika nodota atpakaļ pirms nomas perioda beigām, nomas maksu par faktiski neizmantotajām pilnajām dienām Pakalpojuma sniedzējam nav pienākums atmaksāt.

  3.3.     Nomas maksa ir maksa par Tehnikas lietošanu.

  3.4.     Paredzamo nomas maksu un maksu par papildus pakalpojumiem Nomnieks samaksā Iznomātājam avansā Līguma noslēgšanas dienā un tā tiek precizēta nomas perioda beigās pie Tehnikas saņemšanas atpakaļ no Nomnieka. Ja precizētā nomas maksa ir lielāka nekā avansā maksājamā summa, Nomnieka pienākums samaksāt starpību iestājas dienā, kad Iznomātājs ir sagatavojis precizēto aprēķinu. Vienlaikus ar nomas maksas samaksu Nomnieks garantē visu no Līguma izrietošo saistību izpildi.

  3.5.    Ja Tehnikai ir nodarīti zaudējumi laikā, kad tā bija nodota nomā Nomniekam, Nomas maksa tiek aprēķināta arī par periodu, kas Iznomātājam objektīvi ir nepieciešams Tehnikas remontu veikšanai vai trūkumu novēršanai.

  3.6.     Par nomas maksas un citu maksājumu samaksas termiņa nokavējumu Iznomātājs ir tiesīgs Nomniekam aprēķināt nokavējuma procentus 0,2% (piektdaļa procenta) no kopējās parāda summas par katru nokavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Nomnieku no pienākuma veikt pamatparāda samaksu.

   

  1. Nomnieka rīcība ar  Tehniku

  4.1.     Nomnieks apņemas kā krietns un rūpīgs saimnieks apieties ar Tehniku un uzturēt to vizuālā un tehniskā kārtībā, ievērojot tehniskās ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus.

  4.2.     Nomas priekšmeti tiek iznomāti nomniekam bez tiesībām tos tālāk pārdot, dāvināt, ieķīlāt, izjaukt, izkomplektēt vai iznomāt citām personām.

  4.3.     Nomniekam ir pieejams Iznomātāja tehniskā atbalsta dienesta tālrunis +371 26429723 un saziņai izmantojama elektroniskā pasta adresi: info@jkr.lv.

  4.4.     Gadījumā, ja Tehnikai ir nodarīti zaudējumi vai tā Tehnika ir nozagta, Nomniekam par to nekavējoties jāziņo Iznomātāja tehniskā atbalsta dienestam, kā arī jāveic visas iespējamās legālās darbības Iznomātāja interešu aizsardzībai, tajā skaitā, jāizsauc policija, jāpiedalās dokumentu sastādīšanā, citu liecību nodrošināšanā,  u.tmldz. Nomnieks nav tiesīgs piekrist jebkurām trešo pušu prasībām, ko tās izvirza saistībā ar Tehnikas vai tās daļu zādzību, kā arī nav tiesīgs uzņemties saistības vai izteikt solījumus Iznomātāja vārdā. Nomnieka pienākums ir palīdzēt Iznomātājam visās juridiskās lietās saistībā ar Tehnikas vai tās daļu zādzību.

  4.5.  Ja nomas periodā Tehnikai tiek konstatēts tehniska rakstura defekts, kura dēļ turpmāka tehnikas ekspluatācija nav iespējama, Nomniekam par to nekavējoties jāziņo Iznomātāja tehniskā atbalsta dienestam  un turpmākās darbības ar Tehniku veicamas atbilstoši Iznomātāja norādījumiem.

  4.6.     Nomnieks nodod atpakaļ Iznomātājam Tehniku Līguma Speciālajos noteikumos ailēs „Atgriešanas vieta”, “Datums”, “Laiks” paredzētajā vietā un termiņā, tādā komplektācijā, tehniskajā un vizuālajā stāvoklī, kādā tā tika nodota Nomniekam. Ja tiek atklāti Tehnikas defekti vai bojājumi, un šādu defektu vai bojājumu nodarīšanā ir vainojams Nomnieks, tad Nomniekam ir pienākums apmaksāt visus Iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar defektu un bojājumu novēršanu.

   

  1. Atbildības apjoms un strīdi

  5.1.     Ja Nomnieks ir izmantojis Tehniku pretēji nolīgtajam, kā arī ja Nomnieka vainas dēļ ir noticis Tehnikas bojājums, daļējs vai pilnīgs tās zaudējums, Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam visus radušos zaudējumus.

  5.2.     Ja tehnikas atteikuma vai neatbilstošas funkcionēšanas gadījumā Nomniekam rodas zaudējumi, Iznomātājs neatlīdzina nekādus Nomnieka zaudējumus un izdevumus.

  5.3.     Ja Nomnieks  nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, un Iznomātājs saistību izpildes nodrošināšanai un/vai piespiedu piedziņai un/ vai savu likumisko tiesību aizsardzībai izmanto trešo personu pakalpojumus, tad Nomnieka pienākums ir segt šādas trešo personu Iznomātājam sniegto pakalpojumu izmaksas un ar tiesvedību saistītās izmaksas.

  5.4.     Visus strīdus un domstarpības Līguma sakarā Iznomātājs un Nomnieks risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja šādā veidā strīdu neizdodas atrisināt, strīds tiks izskatīts Baltijas Starptautiskajā Šķīrējtiesā, Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu un Latvijas Republikas likumdošanu viena šķīrējtiesneša sastāvā.

   

   

  1. Līguma termiņš un izbeigšana

  6.1.     Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījis Iznomātājs un Nomnieks, un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pienācīgai un pilnīgai izpildei.

  6.2.     Ja Tehnika nav atgriezta Līguma Speciālajos noteikumos ailēs „Atgriešanas vieta”, “Datums”, “Laiks” paredzētajā vietā un/ vai termiņā , Iznomātājs var vērsties tiesības aizsardzības iestādēs, ziņojot par iespējamu noziedzīgu nodarījumu.

   

  1. Citi noteikumi

  7.1.     Nomas tiesiskās attiecības regulē šis Līgums un Latvijas Republikas tiesību akti.

  7.2.     Nomnieka Līguma izpildei nodotos fizisko personu datus Iznomātājs apstrādā un uzglabā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JKR systems” datu apstrādes sistēmā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  7.3.     Ja viens vai vairāki Līguma noteikumi vai nosacījumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai neizpildāmiem, tas nekādā veidā neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma noteikumu un nosacījumu spēkā esamību, likumību un izpildāmību.

  7.4.     Ja Nomnieka vai personas, kas uzdevusies par nomnieku, sniegtā informācija izrādās maldinoša vai nepatiesa, vai uzrādītie dokumenti ir spēkā neesoši vai viltoti, vainīgā persona Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā var tikt saukta pie kriminālatbildības un Iznomātājam kā cietušajam ir tiesības prasīt visu zaudējumu atlīdzināšanu,

  7.5.     Pretrunu gadījumā starp Līguma Speciālajiem noteikumiem un Vispārīgajiem noteikumiem piemērojami Līguma Speciālie noteikumi.

  7.6.     Līgums sastādīts 2 (divos) oriģināleksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem pa 1 (vienam) eksemplāram nodots Iznomātājam un Nomniekam.